Stadgar

§ 1 Ändamål

Uppsala läns nykterhetsförbund är ett samarbetsorgan för organisa­tioner inom länet som arbetar mot bruket av alkohol och narkotika och för drogfria alternativ. Förbundet driver verksamhet inom de områden där medlems­organisationerna blir starkare genom samarbete.

§ 2 Medlemskap

Medlemmar i förbundet är distriktsorganisationerna eller motsvarande enheter inom Hela människan, IOGT-NTO, IOGT-NTO:s Junior­för­bund, Motor­förarnas Hel­nykterhets­förbund, Nykterhetsrörelsens Scout­förbund, Sveriges Blå­bands­förbund, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges Lärares Nykter­hets­förbund och Ungdomens Nykterhets­förbund.

Nya medlemsorganisationer kan väljas in i förbundet efter enhälligt be­slut av årsmötet. För att kunna erhålla medlemskap måste en organ­isation vara demokratiskt uppbyggd samt arbeta mot bruket av alkohol och narkotika och för en drogfri livsstil. Endast en distriktsorganisation, region­organisa­tion eller organisation som har underavdelningar i fler än en av länets kommun­er kan komma i fråga för medlemskap.

En organisation som upphör att uppfylla de krav som ställs för inval kan uteslutas ur förbundet efter enhälligt beslut av årsmötet.

§ 3 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före utgången av maj månad.

En skriftlig kallelse till mötet skall vara varje medlemsorganisation tillhanda senast två månader före mötet. Kallelsen skall ange det senaste datum då medlemsorganisationerna kan inkomma med motioner. Detta datum skall vara tidigast en månad före mötet.

Varje medlemsorganisation skall senast fjorton dagar före mötet till­sändas förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhets­berät­telse och ekonomiska berättelse, styrelsens förslag till arbetsplan, event­uella övriga förslag från styrelsen samt eventuella motioner. Årsmötet kan endast fatta beslut i ärenden som upptagits i det i förväg utsända förslaget till föredragningslista.
Årsmötet är beslutsmässigt om det har kallats i stadgeenlig ordning och minst hälften av medlemsorganisationerna är representerade i ombudsförsamlingen.

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud och två suppleanter till årsmötet.

Varje ombud har en röst. Ingen person får representera mer än en medlemsorganisation. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Beslut skall avgöras med enkel majoritet om annat inte framgår i dessa stadgar. Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Val skall ske genom sluten omröstning om någon mötesdeltagare begär det.

Närvaro- och yttranderätt tillkommer samtliga medlemmar i medlemsorganisationerna. Förslagsrätt tillkommer styrelsen, ombuden, ombudssuppleanterna, revisorerna och valberedningen. Rösträtt tillkommer ombuden.

Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Ställningstagande till om mötet är stadgeenligt kallat
 3. Ställningstagande till om mötet är beslutsmässigt
 4. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två protokollsjusterare
  4. två rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Styrelsens ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Förslag från styrelsen och motioner
 11. Arbetsplan för perioden fram till nästa årsmöte
 12. Val av styrelse
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. kassör
  4. minst fyra och högst åtta övriga ledamöter
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning

§ 4 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hålls på styrelsens initiativ eller om minst en tredje­del av medlemsorganisationerna begär det. Det extra årsmötet skall be­handla de fyra första av de ärenden som nämns i § 3 samt den eller de frågor som har föranlett mötet. Dessa ärenden skall framgå av kallelsen. I övrigt gäller § 3 i dess helhet för extra årsmöte.

§ 5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och minst fyra och högst åtta övriga ledamöter. Dessa skall representera minst fem av medlemsorganisationerna. Samtliga ledamöter skall väljas på ett år.
Styre­lsen är beslutsmässig när efter kallelse minst hälften av leda­möterna är närvarande.

Styrelsen skall inom sig utse firmatecknare. Firman tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två ledamöter i förening.

Styrelsen skall hålla medlemsorganisationerna informerade om sitt arbete genom att efter varje styrelsemöte skicka ut protokollet till medlemsorganisationerna.

§ 6 Stadgeändring

Dessa stadgar ändras genom beslut med minst två tredjedels majoritet på ett årsmöte eller med enkel majoritet på två årsmöten, varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte.

§ 7 Upplösning

Förbundet upplöses genom beslut på två efter varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte. Besluten skall fattas med minst två tredjedels majoritet. För att besluten skall vara giltiga måste förslag om att upplösa förbundet framgå av kallelsen till vardera mötet.